امارات متحد عربی ۱۳۵۰۰۰ یورو جریمه و ۱۵ سال حبس برای کسانی که پیام دوستانه برای قطر – حامی اخوان مسلمین - ارسال می دارند در نظر گرفته .

این تصمیم شامل کلیه ی مکالمات ( حتا تلفنی ) و پوشیدن لباس تیم بارسا ( به علت اسپانسر آن) نیز می باشد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian