مجلس بزرگ ملی ترکیه قانون جدیدی را در ۲۰ ماه ژوئیه ۲۰۱۷ تصویب کرده که بر اساس آن نمایندگان مجلس از عنوان کردن موضوع ٬٬ قتل عام ارامنه ٬٬ و ٬٬ منطقه ی کردستان ٬٬ منع شده اند ، چرا که تاریخ پر شکوه این کشور را خدشه کار می کند .

تنها برای اعضای AKP , MHP (‌ م ه پ حزب ناسیونالیستی ) ،٬٬ حوادث سال های ٬٬۱۹۱۵ ، تنها بین سال های ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۶ و از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ به طول نیانجامیده . این حوادث تنها متوجه غیر مسلمانان نبوده ، بلکه متوجه تنها چند تن از خائنینی می شده که اکثرا همراه خانواده هایشان با روسیه تزاری همکاری می کرده اند . و تعداد آنها یک میلیون و دویست تن یا یک میلیون و پانصد تن نبوده ، بلکه بسیار کمتر بوده . و تمام نمایندگان مجلس جهان که جرات کرده اند قتل عام ارامنه را به رسمیت بشناسند ، دشمن ملت ترک و بازماندگان گرگ های بیابان می باشند .

بنا بر ادعای این کشور ، کشور کردستان که مطابق با معاهده ی سوور در پایان جنگ دوم جهانی به رسمیت شناخته شده ، هرگز وجود خارجی نداشته . چرا که کنفرانس لوزان که چند سال بعد از آن تشکیل شده این موضوع را کنار گذاشته است و در حال این کشور در ترکیه قرار نگرفته بلکه در عراق می باشد . و از اینکه موضوع کردهای ساکن ترکیه را پیش بکشیم ، اشتباه محض می باشد چرا که تمام این افراد دارای شناسنامه ی کشور ترکیه می باشند .

زمانی که ترک های عثمانی در قرن پانزدهم اعراب را تحت استعمار خویش درآوردند ، با بستن تمام مکاتب آنها ، اجازه ندادند تا آنها دست به شورش بزنند( باید دانست که زبان ترکی استامبولی حتا در کشورهای تحت استعمار عثمانی رایج نبوده )‌ . شکی نیست که سلطان اردوغان نیز با پاک سازی زبان ترکی استامبولی می خواهد مغز نمایندگان مجلس خود را تغییر ماهیت دهد و نگذارد تا آنها دست به اعتصاب و شورش بزنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian