بریگاد سلطان سلیمان شاه ، که شامل جنگجویان ترکمن سوریه می باشد ، و در کادر افسران ترکیه قرار دراد ، در منطقه ی ( جانسور در لیبی ) دهمین پیروزی خود را که اقدامی برای آزاد سازی شرافت و آبرو بود جشن گرفت. این عملیات برای فرو پاشی دولت سوریه نبوده بلکه برای پیروزی ترکیه بر کشورهای خاور میانه ی بزرگ می باشد .

بریگاد سلطان سلیمان شاه به سوریه فرستاده شد علیه شهروندان سوریه و علیه شهرونان سوریه که ترکمن نبوده اند ، همچنین به قره باغ علیه ارمنستان و به لیبی علیه نیروهای آزادی بخش این کشور بوده است

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian