به هنگام آزاد سازی شهر موصل ( عراق ) و بخشی از رقه ( سوریه ) ، ده ها هزار نفر از عناصر داعش کشته شدند و ده ها هزار نفر دیگر نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند .

در عین حال مزد این عناصر که توسط خلیفه ی آنها در این ماه واریز شد ، شامل ۱۹۰۰۰ سرباز می شد که به ترتیب :
 ۷۰۰۰ تن در عراق
 ۱۲۰۰۰تن در سوریه قرار داشتند .

داعش ـ مانند سایر عناصر جهادی – به هنگام تصرف عراق و سوریه در سال ۲۰۱۴ ، دارای ۴۰۰۰۰ رزمنده بوده . در آن هنگام توانست هشتاد هزار تن از اعضای گروه نقشبندیه ـ ( که به طور اصلی شامل سربازان پیشین عراق به هنگام حکومت پرزیدنت صدام حسین بودند ) ، و صد و بیست هزار تن از قبایل سنی نشین عراق را در بین اعضای خود جای دهد . به هنگام خلافت خود خوانده ۲۴۰۰۰۰ رزمنده داشته است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian