ولترشبکه

در لبنان ، از هر دو نفر ،تنها یک تن رای داده

+

در ۶ ام ماه مه ۲۰۱۸ ، انتخابات قانون اساسی در لبنان صورت گرفت ، این در حالی بود که پس از نه سال وقفه ، این انتخابات بدون مشورت ملی ورای عمومی صورت گرفت.

هر یک از رای دهندگان به یکی از جماعات مذهبی ثبت شده تعلق داشت . تعلق داشتن به یکی از جماعات مذهبی به صورت امری ارثی است و هیچ رابطه ای با ایمان و باور ها و عدم آن ندارد .

قانون جدید انتخاباتی ، ثبات را تضمین می کرده : تعداد نمایندگان بر اساس جماعت مذهبی از قبل تعیین شده بودند . همچنین عملکرد رئیس شورای پارلمانی و نخست وزیر نیز از قبل توسط هر یک از جماعات مذهبی مشخص می شده .

صندوق های رای گیری نیز به نسبت جمعیت تنظیم می شده اند، اما کادر های غیر قابل انعطاف جماعات مذهبی ، باعث مسدود شدن حضور احذاب جدید در پارلمان میشده .

هیچ قانونی شرایط تامین مالی انتخابات را مشخص نمی کرده .

این شد که طی یک روز ، احذاب سیاسی که توسط ایران حمایت می شدند ، از رای دهندگان خواستند تا پای صندوق های رای گیری حاضر شوند . همچنین طول زمان رای گیری را نیز طولانی تر کردند . این در حالی بود که احذاب مورد حمایت عربستان سعودی با این رویه مخالفت نمودند . در واقع همین موضوع باعث شد تا کمتر از نیمی از افراد واجد شرایط به پای صندوق های رای بروند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.