فرستاده های ایالات متحده که به اردن سفر کرده بودند ، باید عازم عربستان سعودی شوند .

حماس ، که ایالات متحده نقش نخست وزیری اردن جدید ( که شامل کرانه ی باختری رود اردن و نوار غزه نیز می باشد ) را به آنها محول کرده ، از تصمیمات اقتصادی جارد کوشنر و جازون گرینبالد برای نوار غزه خشنود نخواهند بود مگر آنکه :

تمامی زیر ساخت های کهن کشور باز سازی شود ( با ایجاد مسیر های آب رسانی و ایجاد شبکه های فاضل آب ) .
به وجود آوردن زیر ساخت های نوین که به اشغال مصرو اسرائیل و تحریمات حاکمیت فلسطینی پایان دهد (به صورت ایجاد بنادر و فرودگاه )

عربستان سعودی از اردن کنونی حمایت می کند و حاضر است مخارج باز سازی برخی از زیر بناهای نوار غزه را به عهده بگیرد . این در حالی است که حماس از حمایت ایران برخوردار است ، کشوری که با ریاض در چالش های دائمی قرار دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian