نخست وزیر جدید مالزی ماهاتیر محمد ، قشون کشورش را از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن ، بیرون کشید .

را در کوالالامپوررا بست وتمامKSCIPاو همچنین مرکز صلح بین المللی پادشاه سلمان
امتیازات و حقوق آن را به انستیتوی دفاع و امنیت مالزی منتقل ساخت.

ماهاتیر محمد از سوی جراید غربی به صورت دیکتاتور بازنشسته معرفی شده ، در حالی که پیروزمندانه در سن ۹۳ سالگی ، به کمک ائتلافی که شامل مخالفین پیشین او بوده اند ، توانست رهبری را به دست بگیرد . او بلافاصله به عملیات ضد فساد اقدام نمود که با این کار توانست نشان دهد نجیب رازک ( مقام پیشین ) در گذشته چه مبالغ سرسام آوری را ربوده بود و چه هدایایی دریافت کرده بود [1] . او هم اکنون تمام روابط با عربستان سعودی را قطع کرده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian