ویلیام آرکین ، خبرنگار و متخصص وزرای دفاع و امنیت ملی ایالات متحده گذارشی در سایت اینترنتی نیوزویک [1] منتشر ساخت که در آن وجود نیروهای ویژه ی سری خبر می داد که از شصت هزار نفر تشکیل شده و میان نیروهای نظامی قرار گرفته اند .

این افراد در لیست نفرات وزارت دفاع قرار نگرفته اند ، اما آنها را پیمانکاران فرعی سازمان های مختلفی معرفی می کنند که در هر لحظه قادرند وارد عمل شوند، آنهم در هر نقطه ای از جهان ، چه با لباس شخصی و چه با لباس نظامی.

عوامل پنتاگون از وسایل مجهزی برای تغییر چهره و آثار انگشتان خود استفاده می کنند .

بنا بر کنوانسیون ژنو ،هیچ کس بدون لباس نظامی نمی تواند سرباز خوانده شود

این برنامه در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت و عنوان ٬٬ تقلیل امضاء٬٬ نامیده شد و از سوی کنگره نیز شناخته نشده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Exclusive: Inside the Military’s Secret Undercover Army”, William M. Arkin, Newsweek, May 17, 2021.