ولترشبکه

آغاز عملیات دمشق علیه بزهکاران

+

رئیس جمهور بشار الاسد برای مبارزه علیه بزهکاران در سوریه مصمم شده است. با این وجود، ناممکن بود که مقامات عالی را در طی دوران هرج ومرج جنگ برکنار سازد زیرا این خطر وجود داشت که این افراد متعاقبا به اپوزیسیون سوریه بپیوندند.

این موضوع نشان می دهد که زمانه تغییر کرده و رئیس شورای وزیران، ویل ال حلقی [1] روز 6 نوامبر 352 مقام عالی و روز 7 نوامبر 28 نفر دیگر را برکنار کرد.

ترجمه توسط
حمید محوی

[1] Wael al-Halqi

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.