تظاهر گان « طرفدار مسالمت آمیز اروپا » از عقب خویش ، با مشاهده تصویر این اتوبوس شده پولیس، ی منظره زمین سوخته بجا گذاشته اند توسط مورگوونوف در محل یورو – میدان شهر یف، بتاریخ 20 جنوری سال 2014 برداری شده است.

پس از اشغال مقر دولتی(Lvov) را ناگزیر به استعفا نمودند. روشن نییی بطور موثر قدرت را در دست دارد. در روزهای آینده شاید ی نصب گردد. ادعای خودمختاری این ساحه، با در نظر داشت موجودیت شهود گرایش های جدایی طلبانه، میی–یی ریاست جمهوری است – و زبیر ها (افراد همدست وی، اصطلاح اروپایی برای بیان هم قطار و هوادار، م.) فرصت بیشتر یی، اقدامات رادیی انجام خواهند شد نامبرده بتاریخ 22 جنوری چنین تظاهر نمودیر باران مرمییوندم، در زیر این باران خواهم رفت ». در پی این تحریی یاتسنی–یفشچینه – به نوبه خود بیان این تهدید را به عهده گرفتین را به یی خواهد : « فردا، ما دسته جمعی مارش خواهیبهای پرداخت آن، اصابت یی بر جبین ما باشد، این مرمی بر جبین مااین جبین یاست ».

ین دو چهره با نام، این اخطار ها را به منظور تشویق هواداران خویش برای درست مانند حوادث « بهار عربی »، ایان شیطان صفت برای قتل شماری از صفوف خودی ها توسط نیروهای تیسعی مینمایند نظم دولتی را در مناطق پر آشوب دوباره تامیند، چنین عمل مینمایند.ییاتسنیی آن اند، دقیقا تحریییروهای– معادل سی آر اس ما – به دستور رییس جمهور ییچ است. برای آنها به هر اندازه ییییشتر باشد، به همان پیمانه بهتر خواهد بود. بی جهت نخواهد بود اگر یادآورییی 80، در پی ناآرامی هایین شاهد آن هستیم، در پولند ی اعلان شده بود.

، در برابر ییا آنها سعی خواهند ورزید تا اداره ولایات (آستان های) جدایی طلب را دوباره بدست گیرند و یین اداره را در پایتخت دوباره تامییقی جدی است. روشن شدهین هیولایبیین، یعنی نیمه « انقلاب رنگی »، نیمه « بهار عربی »، در راه یابی شیزوفرینییش، با گذشت هر روز، ویژه گی های بیشتر این اخی (مراد از بهار عربی است، م.) را بخود میگیرد (هیچ چیز خوبی، نه از یی و نه از دیگری میتوان انتظار داشت). متد لیبیا تا حدی دقیق ساخته شدهاز این پس برای نیروهای خارجییده تا در فرصت دلخواه صندوقچه پاندور (سمبول بدبختی، ی) [1] خود را حتا به قلب اروپا نیز انتقال دهند.

در حال حاضر به خوبی دیده می« انقلاب توسط بلدوزر »یل شد، انقلاب های رنگی بیشتر از پیش به بهار عربی شباهت پییب این هر دو، یورو – میدان را بوجود آورد، یعنی یروش بی سابقه یی جنگ در قرن XXI میباشد. در دنیای جهانی شده امروز، نفوذ دادن سازمانهای غیر دولتی (ONGییی است. اضافه بر آن، گروه های تروریستیی انتقال سلاح، اجرای یشنهاد میدر حالی همه شان با دستگاه های استخباراتی (اطلاعات مخفی) خارجی در تبانی قرار دارند. به این لحاظ ، خطر انتشار این ویروس اجتماعی زیان آور، در بیشتر ، هرگز مانند امروز چنین بزرگ نبوده است. یقینا، برنامه انتقال 3000 تروریست از خاور مییا، بدون تردید برای آموزش برخیین، ییست. این ثبوتیی خارجی مصمم اند تا تجارت بی ثبات سازیراه اندازی نمایند.

جین شارپ استاد ین ستراتیژی های در ظاهر بییت چیزی دیگری نیست، به جز پیش شرط نواختن سوت (ویسل) برای آغاز یسه یش. جورج سوروس تمویل مالی آن را به عهده دارد. ملت ها باید برای نبرد با این مرض جذام متحد شوند، خود و شهروندان خویش را محافظت نموده و صلح را تامین نمایند. پا گذاشتن برنامه تجاوز بهار عربی در اروپا، بی ملاحظه گی (بی پروایی) آنهای را نشان میین برنامه ها را در هر جاییی اندازند. ین، فردا هر دولت دیگریی (آژیی لیبرال » به عنوان یابی میشود.

از مدت درازی به ایین در چارچوب یی جیوستراتیژی، به وسیله فشار غرب در ضدیت با روسیه قرار گرفته است. زبگنیو بژیژیی در سال 1994 نگاشتهی برجسته ساخته نشدهین، روسیه دیگر ییین خریده شده و فرمانبردار، روسیه بطور اتوماتییی مبدل میگردد ». قدری بیشتر از یییالات متحده از زبان هیلاریینتون، وزیر امور خارجه سابق خویش، بطور یان نمودند یمتییشود باید آنها ی توامیت (انتگریشن) اقتصادی روسیه را به بن بست مواجه سازند. پس از مشخص ساختن ماهیت طرح های یورو – آسیایی روسیه در « تجارت (بیزنس) شوروی سازی دوباره ایینتون نظریه تهدید آمیزش را چنین پی ریزیبرای ما روشن است هدف پیگیری میشود و ما تلاش مییم راه های موثری را برای به تاخیر انداختن اجرای آن و یا جلوگیرییابیم ».

مسلما، مجموع جهان امروز بطور مستقیم شاهد حوادثی اندایالات متحده، زمانیید مییت اقتصادیین و روسیه را با تاخیر مواجه سازند و یا مانع شوند، چی در سر داشتند.ین، زیید فروپاشی تقریبا قریب الوقوع اقتصادییورو – میدان بخاطر پیوستن به اتحادیه اروپا، روشن می این، چیزی دیگری نیست بغیر از یدروغ: یا اتحادیه اروپا توامیت ییی زخمهای وارد شده خویش در ماه های خیییا از همان آغاز پیشبینیی با فرمان داران ناتو، نابودی و تخریب را باعث شده و بهره های از بازسازی به فرمایش اتحادیه اروپا را به جیب زنند. در هر حالت، افسانه پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان یییشه چنین بوده و برای شهروند عادیییش زیر نام « پیوستن به اتحادیه اروپا » انجام میدهند، چیز خوبی نه بدست نخواهد آمد.

اعلان های جسته و گریخته در گفتگوها برای ی، چیزی دیگری نییییی وقت، به منظور براندازی تعداد بیی محلیین). بدبختانه، اییو 2 قابل اعتبار تر نیستند، زیرا اینجا نیز، هر دو گروه نیزه داران مخالفین، ییعنی تغییر رژیم. آنها از هیچ چیزییسازد، صرفه تمام اقدامات آنها، تمام حرفهایی آورند، چیزی دیگری نیست، بجز دام های گسترده برای فریب، برای خلع سلاح و براییش مقاومت در برابر پروژه های آنها. با اییه گرفته از شیره جان، آنها سعی میورزند تا دست یابیی از خارج اداره شونده خویش را سرعت بخشند.


[1] صندوقچه پاندور: در افسانه های یونانی، پرومیته از خدا آتش را دزدید تا برای انسان بسپارد. زئوس برای انتقام، ییافریند. ایی از خدایان بدست آورد: زیبایی، تملق، دوستی، مهارت، فضل، هوش، اما همچنان هنر فرییونانی به معنی « بهره مند از تمام فضایل » میباشد. سپس او نزد پرومیته فرستاده شد. ایپیمیته برادر این اخیر، در دام فتنه این زن گرفتار میشود و او را به عقد خویش در می آورد. در روز عروسی شان، به وی سبوی داده میی هاییشود. از برایی، او این شرط را مراعات نه میی ها از سبو بیرون شده و در روی زمییشوند. تنها امید در ته سبو باقی میماند و نه میگذارد تا حتا نوع بشر، بدبختی هاییش رخ میی همیوعامل مصیبت است.
یه بر تارنمایی واژه صندوقچه پاندور. مترجم.
(http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/80/la-boite-de-pandore/)

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی
منبع
اورینتال رویو (بازنگری شرق، روسیه)