یک گروه از جوانان تظاهر کننده در میدان، اعضای گروه نازی دفاع خودی اوکراینی (UNSO-UNA) در سال 2006، در پایگاه ناتو در استونیا آموزش تروریزم دیده است.

این آموزش شامل تمرینات در ساختمان و استفاده از مواد منفجره و همچنان از نشان زنی بوده است.

این جوانان در هنگام تهاجم نیرو های گرجستانی بر ضد اوسیتی جنوبی در کنار آنها جنگیده اند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی