در حالیکه مخالفان ونزوئلا – که چندی قبل انتخابات ریاست جمهوری اپریل سال 2013 را باختند، و پس از آن بطور گسترده انتخابات محلی را در دسامبر 2013 از دست دادند – « سرنگونی رژیم » را میطلبند، رسانه های این کشور به شماری از دست کاری های مطبوعاتی پرداختند.

تظاهرات سائو پاولو (برزیل) به تظاهرات کاراکاس مبدل گردید.

یک تصویر از یک تجمع مذهبی (که از هوا گرفته شده) به یک مظاهره گسترده مخالفان مبدل گردیده که هرگز واقع نشده است.

دانش آموزان چیلی از جانب افراطی های راست مورد استفاده قرار گرفته اند.

در اتحادیه اروپا (اسپانیا) یک مورد شکنجه که به دلیلی برای راست ونزوئلا مبدل شده است.

افراد پولیس مصر، شهروندان ونزوئلا را سرکوب میکنند.

جهاد گرایان حلب (سوریه) به مخالفان ماراکای ونزوئلا تغییر شکل داده شدند.

حتا لوکانیکوس بدبخت، جانور نمادین شورش یونان، را آرام نگذاشته اند.

منبع: فوربیریس مدیاتیک در ونزوئلا، توسط رومن میگوس.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی