وزارت دفاع ایالات متحده تانکر مارنینگ گلوری را، که موفق گردیده بود پس از بارگیری غیر قانونی نفت، که توسط مقامات بنغازی [1] به فروش رسیده بود، لیبیا را ترک کند، در مدیترانه توقف داد.

کشتی که حامل پرچم کوریای شمالی بود، به یک مالک مصری تعلق دارد.

مارنینگ گلوری ماموریت داشت تا به مقدار 234000 بیرل نفت خام را انتقال دهد. حرکت آن کشتی از بندر، بتاریخ 11 مارچ، زیر ریش و بینی دولت لیبیا، به عنوان یک دستاورد جدایی طلبان سیره نائیک مورد ستایش قرار گرفته و باعث برکناری علی زیدان صدراعظم گردیده بود.

افراد خدمه کشتی دستگیر و به کشتی جنگی یو اس اس روزولت انتقال داده شدند. افراد بحری کشتی ایالات متحده یو اس اس ستاوت ماموریت گرفتند تا مارنینگ گلوری را دوباره به لیبیا بر گردانند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« گزارش وزارت دفاع ایالات متحده در مورد توقیف کشتی تجارتی مارنینگ گلوری »، نشریه شماره 14-126- NR ، 17 مارچ 2014.
http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=16582