نیروهای بحری چین و ویتنام را ی:
حادثه بحری میی چین و ویتنام

نیروهای بحری چین و ویتنام را یی نفتی چین) سعی ورزید تا دستگاه/ پلاتفرمی را در آبهای منطقه یییروی بحری ویتنام بطور بیهوده سعی ورزید تا مانع آن شود. نیروی بحری چین آنها را با توپ های.

چین، ویتنام، فیلیپین، برونی و مالیزیا در بحیره چین با هم اختلاف دارند. این پلاتفرم برایی توده یی اهمیت حیاتی دارد. در دو سال پسییروی عملیاتی بحری خویش را خیلییده است.

حادثه نامبرده در فاصله ۱۲۰ مایل بحری از سواحل ویتنام اتفاق افتاد.
چین، ویتنام، فیلیپین، برونای و مالیزیا در بحیره چین با هم اختلاف دارند. این پلاتفرم برایی توده یی اهمیت حیاتی دارد. در دو سال پسییروی عملیاتی بحری خویش را خیلییده است.

حادثه نامبرده در فاصله ۱۲۰ مایل بحری از سواحل ویتنام اتفاق افتاد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی