یک کادر دولتی ویتنام که به Frankfurter Allgemeine Zeitungبنا بر گذارش
آلمان گریخته بود ، توسط سرویس های اطلاعات سری اسلواکی ربوده و به کشور خود بازگردانده شد .

به گفته ی این گذارش ، ترینح خوان تان ، در سال ۲۰۱۷ در برلن ربوده شد و با کمک وزیر داخلی اسلواکی رابرت کالینکا ( در عکس فوق ) به وابسته ی ویتنامی که به اروپا سفر کرده بود تحویل داده شد .

آقای کالینکا پیش از این ، به خاطر کشته شدن یان کوسیاک خبرنگار و گزارشاتی مبنی بر دزدیده شدن سپرده های ساختاری اتحادیه ی اروپا توسط مافیای کالابری ( همراه با سقوط دولت رابرت فیکو در ماه مارس ۲۰۱۸ ) از مقام خود استعفا داده بود

Früherer slowakischer Innenminister soll Trinh-Entführern geholfen haben”, Morten Freidel & Justus Bender, Frankfürter Allgemeine Zeitung, 2. August 2018.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian