سیلوی گولار ، وزیر نیروهای نظامی فرانسه در اظهارت خود در شبکه ی Europe 1 ، حضور نیروهای فرانسوی را در سوریه تایید نمود .

این یک راز آشکار است : چرا که نیروهای کماندویی فرانسه به صورت غیر قانونی از سال ۲۰۱۱ در سوریه حضور دارند . و تنها بین ماه مارس و ژوئیه ۲۰۱۲ از آنجا خارج شدند .

نیروهای ویژه ی فرانسوی به گروه های جهادی تجهیزات مختلفی را ارائه می دهند . آنها در باب امر ( در سال ۲۰۱۲ ) دولت اسلامی را تشکیل دادند و حمله به کهن ترین جماعت مسیحی جهان در Maaloula را طراحی کردند .

« Syrie : Sylvie Goulard confirme la présence de forces spéciales françaises », Europe 1, 26 mai 2017.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian