از سال ۲۰۱۱ ، تظاهرات ضد دولتی بسیار در القطیف ( استان سعودی واقع در سواحل خلیج فارس) در جریان بوده است . از سه ماه پیش ، ( عقاب های نایف ، واحدی از پلیس سعودی که انقلاب بحرین را سرکوب نمود ) ، نظم را در این کشور برقرار کرده است .

آنها با به کار گیری از تانک شورشیان العوامیه را بمباران کردند ، و پلیس به طور کامل محله ی المصوره را تخریب نموده و در حال تدارک حمله به محله ی الشوقیات می باشد .

کلیه ی تظاهرکنندگاه شیعه هستند ، در حالی که عقاب های نایف همگی وهابی می باشند .

در دوم ماه ژانویه ۲۰۱۶ ، سلطنت مطلقه ، شیخ نمرباقر النمر ، رهبر مخالفین شیعه را با شمشیر اعدام نمود ، در حالی که او به شدت مخالف به کار بردن هر گونه حرکت خشونت آمیزی بود .به علت فقدان رهبری میان مخالفین تا امروز امکان هر گونه دیالوگی با آنها وجود ندارد .

سازمان ملل در سکوت مطلق این کشتار را نظاره می کند ، در حالی که عربستان سعودی ، مقدمات استعفای پادشاه سلمان و ولیعهد او شاهزاده محمد را آماده کرده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian