کمیته ی هیئت داوران برای رسیدگی به حادثه ی ۱۱ سپتامبر
Lawyers Committee for 9/11 Inquiry
در نیویورک در ماه فوریه ۲۰۱۸ تشکیل یافت. در ماه آوریل استشهادی شامل ۵۲ صفحه و ۵۷ سند در برابر دادستان منطقه جنوب نیویورک قرار گرفت . با وجود قرارشش ماه،دادستان هیئت داوران بزرگی برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفت.

در این مرحله کمیته ی هیئت داوران روایت بوش از حادثه ی ۱۱ سپتامبر را کنار نگذاشت . همچنین در ارتباط با وجود دو هواپیمایی که به دو ساختمان اصابت کردند اظهار نظر ننمود . بلکه در ساختمان ها پرداخت .WTC1-WTC2-WTC7تنها به وجود مواد منفجره از نوع
این هیئت متوجه شد که نقش این مواد منفجره به صورت یک جرم فدرال محسوب می شود و تا کنون نیز مورد بررسی قرار نگرفته است .

در گذشته دادستان چفری اس. برمن ، به مدت دو سال مشاور رودی جولیانی شهردار نیویورک بوده است . آقای جولیانی از شهروندان به هنگام حادثه خواسته بود تا از برج ها خارج شوند تا در هنگام اصابت هواپیماهای مسافربری خطری متوجه آنها نشود . این ساختمان ها طوری ساخته شده بودند که در برابر حوادثی بسیار سنگین می توانستند مقاومت کنند .
گذارش هیئت داوران در سال ۲۰۱۹ علنی خواهد شد . این نخستین باری است که پس از گذشت هجده سال از این جنایت ، دستگاه عدالت مدنی ( و نه نظامی ) به روایت دیگری از حادثه ی ۱۱ سپتامبر خواهد پرداخت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian