ارتش اتیوپی رئیس جهانی بهداشت ( تدروس آدهانوم گبریسوس ) را جانبداری از جنگ تیگره متهم ساخت.

تدروس آدهانوم گبریسوس وزیر سابق سلامت ( ۲۰۰۵ – ۱۲) و وزیر امور خارجه ی اتیوپی ( ۲۰۱۲-۱۶ ) بوده است . او از رهبران جناح آزادیبخش ملت تیگره می باشد ( اف ال پی تی ) ، حزبی که پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی از شعارهای مارکسیست لنینیستی خود صرف نظر کرده است .

اف ال پی تی ، شوروش را در تاریخ ۴ ماه نوامبر ۲۰۲۰ آغاز نمود . ارتش اتیوپی بلافاصله وارد عملیات دفاعی و امنیتی شد . این مناقشه درواقع بر مبنای اختلافات قومی و قبیله ای استوار است ( قبیله ی اورومو : که نخست وزیر آن آبی احمد ، جایزه ی صلح نوبل را دریافت نمود ) و قبیله ی تیگره .

به گفته ی ستاد بزرگ ارتش اتیوپی – ژنرال برهانو – تدروس آدهانوم گبریسوس از چندین دولت افریقایی تقاضای اسلحه نمود تا بتواند آنرا به شورشیان برساند . او از سوی مصر برای مسلح سازی ارتش آزادی بخش ملت تیگره کمک های دریافت نموده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian