ولترشبکه

روحانی احمدی نژاد را به سوء مدیریت متهم میکند

+

در تهران، رییس جمهور حسن روحانی در یک خطابه تلویزیونی در مورد 100 روز کاری خویش در قدرت توضیحات داد. او به انتقاد شدید سلف خود، احمدی نژاد، از بابت سو اداره پرداخت و اظهار کرد که نامبرده در عقب خویش قرضه به مبلغ 67 میلیارد دالر را بجای گذاشته است و مسئولیت تمام معضلات کشور را به او محول کرد.

یک مشاور رییس جمهور روحانی بنام اکبر تورکان از احمدی نژاد درخواست کرد تا از بارگاه خداوند و پیشگاه مردم بخاطر تمام مشکلات، اعم از اقتصادی و سیاسی، که او برای کشور ایجاد کرده، طلب بخشایش کند.

در پاسخ، احمدی نژاد برای خلف خویش طی یک نوشته یی، در فضای احترام پیشنهاد یک گفتگوی عمومی را برای دفاع خویش نموده است. شیخ روحانی گفته است که اگر همصحبت وی بپذیرد تا در نهایت حقایق را بیان کند، این گفتگو میتواند صورت پذیرد.

از امضای موافقتنامه موقتی ژنیو با 1+5، رییس جمهور روحانی،علاوه بر پشتیبانی رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه یی، از حمایت گسترده یی نفع میبرد. او نیت دارد تا از این شهرت ناگهانی خویش برای سرکوب ضد امپریالیست ها، که هنوز بطور بالقوه، خاصتا در میان مردم نادار حضور دارند، استفاده کند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.