در تهران، رییس جمهور حسن روحانی در یک خطابه تلویزیونی در مورد 100 روز کاری خویش در قدرت توضیحات داد. او به انتقاد شدید سلف خود، احمدی نژاد، از بابت سو اداره پرداخت و اظهار کرد که نامبرده در عقب خویش قرضه به مبلغ 67 میلیارد دالر را بجای گذاشته است و مسئولیت تمام معضلات کشور را به او محول کرد.

یک مشاور رییس جمهور روحانی بنام اکبر تورکان از احمدی نژاد درخواست کرد تا از بارگاه خداوند و پیشگاه مردم بخاطر تمام مشکلات، اعم از اقتصادی و سیاسی، که او برای کشور ایجاد کرده، طلب بخشایش کند.

در پاسخ، احمدی نژاد برای خلف خویش طی یک نوشته یی، در فضای احترام پیشنهاد یک گفتگوی عمومی را برای دفاع خویش نموده است. شیخ روحانی گفته است که اگر همصحبت وی بپذیرد تا در نهایت حقایق را بیان کند، این گفتگو میتواند صورت پذیرد.

از امضای موافقتنامه موقتی ژنیو با 1+5، رییس جمهور روحانی،علاوه بر پشتیبانی رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه یی، از حمایت گسترده یی نفع میبرد. او نیت دارد تا از این شهرت ناگهانی خویش برای سرکوب ضد امپریالیست ها، که هنوز بطور بالقوه، خاصتا در میان مردم نادار حضور دارند، استفاده کند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی