از ، (IFRI) با پشتیبانی کشورهای مراکش ، قطر و ترکیه ، انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل
تاریخ ۲۰ تا ۲۲ ماه نوامبر در شهر دوهه (قطر ) ، نهمین جلسه ی کنفرانس سیاست جهانی را
.(World Policy Convference) ترتیب می دهد
جلسه ی افتتاحیه ، در حضور وزیر امور خارجه ی فرانسه ، ژان-مارک آیرو ، و نخست وزیر قطر
، شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل-ثانی و نخست وزیر پیشین کشور ترکیه ، احمد داووداوغلو
صورت گرفت .

شخصیت های بسیاری که اکثرا ٬٬ فرانسوی ، قطری و از خاور دور ، در این مذاکرات شرکت
داشتند . نخستین سخن رانان ، شایستگی ناتو و پدیده ی جهانی شدن را تجلیل کردند و سپس
به شدت کشور سوریه و روسیه را محکوم نمودند .

یکشنبه صبح ، نخستین میز گرد ،در ارتباط با آینده ی خاور نزدیک با حضور ریاض حجاب که
نماینده ی مخالفین سوریه می باشد برگزار شد . میز گرد دوم ، به بررسی روابط نظام عمومی
و خصوصی اختصاص یافت ، که به نمایندگی از سوی کارخانه ی سیمان سازی لفارژ ( بانی این
رویداد ) صورت میگرفت که عناصر جهادی را علیه دولت عرب سوریه پشتیبانی و حمایت
می کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian