مطابق با گذارش La Vanguardia ، بنیاد Open Society Intitiative for Europe - متعلق به جورج سوروس ، در سال ۲۰۱۴ ، برای سازمان هایی که برای استقلال کاتالونیا فعالیت سیاسی می کردند هزینه کرد .

مطابق با اسناد بدست آمده این سازمان این مبالغ را پرداخت کرده است :
 ۲۷۰۴۹ دلار به شورای Consell de Diplomacia Publica de Catalunya ( شورای دیپلماتیک مردمی کاتالونیا ) - سازمانی که به وسیله ی Généralité de Calogne به وجود آمده و دارای شرکای خصوصی بسیاری است .
 ۲۴۹۷۳ دلار به( Centre d’Informacio I Documentacio Internacionals a Barcelona (CIDOB – مرکز اطلاعات و اسناد بین المللی بارسلون ، که اتاق فکری استقلال طلبان می باشد .

CIDOB نقش معاون اول وزارت امور خارجه در قوه ی مجریه ی کاتالونیا را دارد . این مرکز از تمامی آرا و نظرات هیلاری کلینتون حمایت می کند .

George Soros financió a la agencia de la paradiplomacia catalana”, Quico Sallés, La Vanguardia, 16 de agosto de 2016.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian