ولترشبکه

جورج سوروس برای استقلال کاتالونیا هزینه می کند

+

مطابق با گذارش La Vanguardia ، بنیاد Open Society Intitiative for Europe - متعلق به جورج سوروس ، در سال ۲۰۱۴ ، برای سازمان هایی که برای استقلال کاتالونیا فعالیت سیاسی می کردند هزینه کرد .

مطابق با اسناد بدست آمده این سازمان این مبالغ را پرداخت کرده است :
- ۲۷۰۴۹ دلار به شورای Consell de Diplomacia Publica de Catalunya ( شورای دیپلماتیک مردمی کاتالونیا ) - سازمانی که به وسیله ی Généralité de Calogne به وجود آمده و دارای شرکای خصوصی بسیاری است .
- ۲۴۹۷۳ دلار به( Centre d’Informacio I Documentacio Internacionals a Barcelona (CIDOB – مرکز اطلاعات و اسناد بین المللی بارسلون ، که اتاق فکری استقلال طلبان می باشد .

CIDOB نقش معاون اول وزارت امور خارجه در قوه ی مجریه ی کاتالونیا را دارد . این مرکز از تمامی آرا و نظرات هیلاری کلینتون حمایت می کند .

George Soros financió a la agencia de la paradiplomacia catalana”, Quico Sallés, La Vanguardia, 16 de agosto de 2016.

JPEG - 48.7 kb

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.