رئیس کنفرانس اسلامی اسپانیا ، ایمان عدلبی ( در عکس فوق ) و رئیس خزانه ی مسجد مرکزی مادرید محمد حاتم روحایبانی ، به علت دریافت پول توسط گروه های تروریستی مورد بازجویی قرار گرفتند .

کنفرانس اسلامی اسپانیا ، تنها سازمانی است که مسلمانان اسپانیا را به لحاظ قانونی به رسمیت می شناسد [1].

این دو تن سیستمی را به وجود آورده بودند که به وسیله ی آن کمک های مالی بشر دوستانه دریافت می کردند ، که در واقع از القاعده ی سوریه حمایت مالی می کرد . این سازمان توانسته بود مبلغ ۱۴۴۷۱۰ یورو را از حساب های خود انتقال دهد .

مبلغ ۳۰ یورو کمک مالی ماهانه به صورت کمک به ایتام دریافت می شد که در واقع برای عناصر جهادی در نظر گرفته شده بود
پلیس توانست مکالمات تلفنی کد گذاری شده را ضبط کند و این شبکه ی را شناسایی کند [2]

ایمان عدلبی در سال ۲۰۲۰ به عنوان رئیس کمیسیون اسلامی اسپانیا انتخاب شده بود . او عضو شاخه ی سوری اخوان مسلمین است . او از سوریه به مقصد اسپانیا فرار کرده بود آنهم پس از شکست کودتای نافرجامی که در سال ۱۹۷۸ ( قیام حما ) با کمک ایالات متحده ترتیب داده شده بود . او به هنگام جنگ سرد توانسته بود ملیت اسپانیایی را دریافت کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[2“Instrucciones para donar a la
yihad: «Pones huérfanos y ya está»”, Manuel Marraco, El Mundo, 6 de abril de 2021.