پس از سه ماه مسدود شدن سیستم های بانکی و تظاهرات در لبنان ، این کشور توانست دولت خود را تعیین کند .

نخست وزیر سنی مذهب این کشور ، حسن دیاب ، توانست دولت خود را طی یک ماه و دوروز تشکیل دهد .

نه حزب جریان آینده ( سعد حریری – مذهب سنی ، و نه حزب قدرت لبنان ( که از سوی جنایت کار جنگی سامیر جعجع مذهب مارونیت ) و نه حزب سوسیالیست پیشرو (جنایت کار علیه بشریت ، ولید جمبلات ، مذهب دروز)، در این دولت حضور ندارند.
آنها تظاهرات ۲۱ ماه ژانویه را ترتیب دادندکه علیه دولت جدید بود ،‌(دولتی که هنوزتشکیل نشده بود )

در این دولت ، یک چهارم وزرای جدید زن می باشند که این خود موضوعی است انقلابی . هیچ یک از وزرای حاضر در دولت پیشین حضور ندارند . دو تن از وزرا از اعضای حزب الله بودند با اینکه انگلستان این دولت را تهدید کرده بود . دو تن از نمایندگان نیز از اعضای مارادا می باشند در حالی آنها نماینده ای در پارلمان این کشور ندارند .

این دولت به نظر بسیار توانمندتر از دولت پیشین می باشد،اما باید گفت که موفقیت آن تنها می تواند با این شرط باشد : باید این دولت بتواند با احزاب سیاسی که به ظاهر متحد نمی باشد همکاری کند ، چرا که آنها برای حفظ منافع خویش متعهد می شوند . همچنین سیستم مذهبی که از سوی فرانسه از زمان جنگ دوم جهانی بر قرار شده است را پایان دهند . اما باید در وحله ی نخست بحران بانکی را که در آن بسیاری از مقامات نقش داشته اند ، بر طرف نماید .

این دولت شامل :

متحدان رئیس دولت ( حسن دیاب )

سنی حسن دیاب رئیس دولت
سنی محمد فهیم رئیس کشور و شهرداری
سنی طارق مجذوب وزرات آموزش و پرورش
مارونی دامین کاتار محیط زیست و تحولات داخلی

گروه رئیس جمهور ( ژنرال میشل اعون)

ارتدکس- یونان زینا آکار دفاع ملی و معاون شورا
مارونی ناصیف هیتی امور خارجه و مهاجرت
مارونی ماری کلود ناجم عدالت
ارتدکس - یونان ریموند قاژار انرژی
ارتدکس- یونان رئول نهمه اقتصاد و بازرگانی
ارتدکس- یونان قادا شریم آتا جابجایی

گروه پارلمانی نبیب بری

حزب الله شیعه حامد علی حسن بهداشت
حزب الله شیعه عماد حب الله صنایع
عمل شیعه قاضی وزنی امور مالی
عمل شیعه عباس مرتدا کشاورزی و فرهنگ

نمایندگان مارادا ( سلیمان فرانژیه )

یونانی ارتدکس میشل ناجار مارادا وزیر امور عمومی
مارونی لامیا یامین مارادا کار

نماینده ی حزب دموکرات ( شاهزاده طلال ارسلان )

دروز ارسلان رمزی مشرفیه امور اجتماعی و توریزم
دروز ارسلان مانال عبدل صمد اطلاعات

نمایندگان جلسات مشاوره

سنی طلال حاوت مخابرات

نمایندگان داشناگ

ارامنه - ارتدکس وارتی اوهانیان گورکیان جوانان و ورزش
ترجمه توسط
Sylvia Bejanian