رئیس جمهور سابق بولیوی ، اوو مورالس از تبعید به کشورش بازگشت . او به هنگام کودتای تشکیل شده از سوی سازمان سیا و ( او ا آی ) [1] به هنگام انتخابات ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ از کشورش گریخت . رسانه های بین الملل به دروغ اعلام کردند که فرار او به علت خشم ملتش بوده است .

کودتاچیان مجبور شدند بار دیگر انتخاباتی در تاریخ ۲۰ ماه اکتبر ۲۰۲۰ برگزار نمایند ، که در دور اول حزب مورالس پیروز گشت [2].

پس از بازگشت به کشور ، جمعیت عظیمی در انتظارش در فرودگاه شیموره صف کشیده بودند .
ایالات متحده بازگشت اوو مورالس را به شرط آن که در دولت این کشور نقشی نداشته باشد ، پذیرفتند

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« La Bolivie, laboratoire d’une nouvelle stratégie de déstabilisation », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 26 novembre 2019.

[2« Une gifle cinglante pour la "coalition occidentale" », par Général Dominique Delawarde, Réseau Voltaire, 21 octobre 2020.