بنا بر افشاگری های مارک کورتیس ( تاریخ دان ) و ماتیو کنار (روزنامه نگار ) در ارتباط با بر اندازی اوو مورالس در سال ۱۹۱۹، که رئیس جمهور سابق کشور بولیووی به حساب می آمد ، ژانین آنییس در تاریخ ۱۳ ماه مارس ۲۰۲۱ دستگیر شد و تحت نظر می باشد .

او در ارتباط با هم کاری با قدرت های بیگانه و روی کار آوردن دیکتاتوری و دست اندازی در ریاست جمهوری بولیووی، برای به دست آوردن منابع لیتیوم این کشور و تقدیم آن به قدرت های بیگانه ای که از او حمایت می کردند ، محکوم گردید .

رجوع شود به مقاله ی تی یری میسان در تاریخ ۱۶ ماه مارس ۲۰۲۱ در ارتباط با نخستین جنگ لیتیوم و براندازی اوو مورالس

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian