مارسین وویسخوفسکی سخنگوی وزارت امور خارجه پولند (لهستان)، مقال « نیه » (روزنامه و برگه اینترنتی پولند) در مورد آموزش هواداران جناح راست را در اکادمی پولیس پولند تکذیب کرد. او تاکید کرد که روزنامه هرگز از مقامات، که در مقال از آنها نقل قول شده است، پرسش به عمل نیاورده و از یک نوع « دروغ اول اپریل » یاد آوری نمود.

نیه یک روزنامه طنزی ضد روحانی است، معادل روزنامه « مرغابی در زنجیر » فرانسوی، اما با تیراژ دو برابر بیشتر. این روزنامه از جانب جرزی اوربان، که از سال 1981 تا سال 1989 سخنگوی دولت کمونیست بود، مدیریت میشود.

مقام وزارت خارجه نخواسته است بر ضد این روزنامه دعوای حقوقی نماید.

در این حال، مقال این روزنامه به شکل طنز آمیز با اطلاعات، که بطور گسترده در درون خانواده سیاسی کشور روی آنها جر و بحث صورت میگیرد، برخورد مینماید. به این ترتیب، مدیران مرکز اروپایی تحلیل های جیوپولیتیک، دادستان کل پولند، آندرئی سیریمیت (عکس) را به این شکل ارزیابی نموده است تا باشد که نامبرده در مورد تشکل هواداران جناح راست از جانب مقامات پولند، تحقیقات انجام دهد.

تیری میسان اطلاعات مخالفان را در یک مقال در همین مورد جا داده است [1]. او، در عدم دسترسی به نوشته های دیگر، افسوس میخورد که تنها از روزنامه نیه، به عنوان سرچشمه اطلاعات قابل بررسی از جانب خواننده گان، نقل قول نموده است، اما خاطرنشان میسازد که این نا رسایی، معضل را در ماهیت اش تغییر نه میدهد و، طوری که نگارنده گان ادعای حقوقی، مقال دلایل خویش را دارا است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« اوکراین: پولند کودتاچیان را دو ماه قبل آموزش داده بود »، نوشته تیری میسان، شبکه ولتر، 17 اپریل 2914.
www.voltairenet.org/article183316.html