پس از پائین آوردن دو هواپیمای بریتانیائی توسط ارتش عراق در استان انبار طی 22 فوریۀ 2015، پارلمان عراق از لندن توضیح خواست
.
عکس برداری از باقیماندۀ هواپیماها نشان می دهد که این دو هواپیما اسلحه حمل می کردند و عراقی ها بر این باور هستند که مقصد آن امارات سالامی ( « داعش » ) بوده است.

از دوران اشغال عراق توسط امارات اسلامی، اتحادیۀ ضد داعش به رهبری پنتاگون دست کم چهار بار برای این سازمان تروریستی با چتر اسلحه به زمین نشانده است و هر بار سخن گوی این اتحادیه مدعی شده است که در پیاده کردن چتر دچار اشتباه شده اند.

دولت بریتانیا پس از تخریب دو هواپیما اعتراض نکرده است.

ترجمه توسط
حمید محوی