چندین گردان اسلام گرا علیه جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک وارد نبرد شده اند. به گفتۀ نیویورک تایمز، گردان های شیخ مانور Cheikh Manour و جوهر دودایف Djokhar Doudaïev به خدمت گرفته شده اند که غالباً از چچن هائی که از گرجستان و ازبکستان آمده اند تشکیل شده، به انضمام گردان کریمه که از تاتارها تشکیل شده [1].

این گروه ها در اتحاد با نازی های پراوی سکتور (حزب نئونازی) Pravy Sektor هستند و هیچ حقوقی از دولت اوکراین نمی گیرند. روزنامۀ نیویورک تایمز هیچ نشانی از مداخلۀ ایالات متحده نیافته است. ولی همان گونه که تی یری میسان یک سال پیش از این افشا کرد [2]، سازمان سیا از پایان جنگ دوم جهانی نازی ها و اسلام گرایان را همآهنگ می سازد. در مورد اوکراین سازمان سیا در 8 مه 2007 در ترنوپل (غرب اوکراین) یک «گردهمآئی ضد امپریالیستی» (بخوانید ضد روسیه) تشکیل داد که نازی های اوکراین و اسلام گرایان قفقاز در آن شرکت داشتند. ستادهمآهنگی در این روز دمیتریو یاروش Dmytro Yarosh (رئیس پراوی سکتور – حزب نئو نازی اوکراین) را به ریاست رساند و تبریکات دوکو عمروف (پنجمین رئیس امارات اسلامی چچن ایشکری سپس امیر قفقاز) رادریافت کرد.

در دسامبر 2013 اسلام گرایان تاتار ناگهان از خاورمیانه بازگشتند، یعنی از جائی که علیه جمهوری عرب سوریه می جنگیدند، تا انقلاب رنگی میدان میادنی را سازماندهی کنند [3].

از سوی دیگر، در حال حاضر به شگل گسترده چچن ها جایگزین افسران امارات اسلامی در عراق و شامات شده اند، به شکلی که زبان روسی در ستاد فرماندهی داعش جایگزین زبان عربی شده.

ترجمه توسط
حمید محوی

[1Islamic Units Help Ukraine Battle Rebels. Stocked With Chechens Eager to Defy Russia”, Andrew E. Kramer, The New York Times, July 8, 2015.

[2“سیا نازیها و جهاد طلبان را هماهنگ می سازد”, بوسيله ىتی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, Al-Watan (Syrie), شبکه ولتر, 19 مه 2014, www.voltairenet.org/article183860.html

[3“جهاد گران در تظاهرات شهر کیف امنیت را تامین میکنند”, ترجمه فرهاد بارکزوی, شبکه ولتر, 5 دسامبر 2013, www.voltairenet.org/article181382.html