در حال حاضر ، دست کم ده هزار عنصر جهادی القاعده تحت فرمان شیخ سعودی
عبدالله آل-موحسینی ، منطقه ی شرقی حلب را تحت اشغال خود قرار دادند. ائتلف بین
المللی آنها را ٬٬ انقلبیون سوری ٬٬ یا ٬٬ شورشیان میانه رو ٬٬ معرفی می کند و به حمایت از
آنها می پردازد ، این در حالی است که توسط ارتش عرب سوری و گروه حزب الله محاصره
. شدند ، و تا هفته ی پیش همچنان توسط تونل های زیر زمینی به آنها مهمات و آذوقه می رسید
به رغم اقدامات مکرر روسیه برای گشودن دو راهرو برای آنکه ساکنان و عناصر جنگجو از شهر
خارج و به سوی ادلیب راهی شوند ، اما تا کنون کسی قادر به خروج از منطقه ی شرقی حلب
نشده و در آنجا همچنان دادگاه هرسناک عناصر اسلمی در جریان است .ساکنانی که کوشیدند به
. منطقه ی تحت حمایت دولت ملحق شوند از سوی عناصر جهادی به قتل رسیدند

در حالی که ستاد ارتش آماده ی بمباران گروه های عناصر جهادی می شد ، رئیس جمهور پوتین
از آنها خواست تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ایالت متحده هیچ عملی را انجام ندهند ؛ چرا که
هر حمله ی روسی می توانست در انتخاب هیلری کلینتون موثر واقع شود و به این گونه جهان را
. به سوی جنگ سوم جهانی سوق دهد

نیروهای ناتو از این قطع موقت نبرد بهره بردند تا سنگر شرقی حلب را متلشی سازند و بتوانند
مهمات را به آنجا گسیل دارند . اگر چه این منطقه مواسلتی توسط عناصرجهادی و نیروهای
کمکی آنها در منطقه ی شرقی حلب به صورت گازنبری احاطه شده ، اما نیروهای حزب الله
. هم چنان سنگر خود را در آنجا حفظ کرده اند

ارتش عرب سوری موفق به انهدام تونل ها شده . شورشیان جهادی و ساکنینی که توسط آنها به
. گروگان گرفته شده اند دیگر آذوقه ای ندارند

وزیران دفاع سوریه و روسیه و ایران و حزب الله در روزهای آینده قرار است در دیداری با یکدیگر
توافقی به جهت آزاد سازی قریب الوقوع شرق حلب داشته باشند نظر به اقدامات انتحاری
عناصر جهادی ، نبرد باید در ابتدا به صورت بمباران قدرتمندی باشد ، در حالی که نیروهای زمینی
باید بتوانند مقر خود را حفظ کنند و چنانچه برخی از عناصر جهادی اقدام به تسلیم خود نمودند آنها
. را زندانی نمایند

. در ادامه ی فرایند آزاد سازی حلب ، ادلیب نیز آزاد خواهد شد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian