در روز جمعه ۱۶ ماه دسامبر در ساعت ۱۷ ، شورای امنیت در نشستی بسته گرد هم آمدند ، در همان حال افسران ناتو به وسیله ی نیروهای ویژه ی سوریه در پناهگاهی در شرق حلب دستگیر شده بودند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian