مسجدالازهر قاهره ، که مقام ارشد در اسلام عربی دارد ، نشستی ترتیب داده با این عنوان : ( آزادی و شهروندی … تکثر و مکمل بودن ) . در این نشست دانشمندان الهیاتی و سیاست مداران بسیاری که از مکاتب مختلف اسلامی و مسیحی هستند شرکت می کنند .

نمایندگان بسیاری از واتیکان در میان این جمع حضور دارند .

امام احمد آل-طیب ، می خواهد مفهوم حقوقی اهل ذمه را مورد بحث قرار دهد . در طی دوران تاریخی ، یهودیان و مسیحیان از سوی مقامات سیاسی مسلمان مورد حمایت قرار داشتند ، آنهم با این شرط که تابع باشند . در حالی که در دوارن پیامبر اسلام ،‌آنها از حقوق یکسانی برخوردار بودند .

مسئله ی مربوط به اهل ذمه ، اغلب جنبه ی تابعیت و بندگی را داشته که با پرداخت مبلغ مالیات از سوی غیر مسلمانان به وجود می آمد ، در حالی که آنها ۳ تا ۵ برابر مسلمانان پول پرداخت می کردند ، برای آنها تبعیض قائل می شدند و مجبورشان می کردند تا لباس های خاصی به تن کنند ، آنها زمانی هم در اروپای شرقی قتل عام شدند .

چنانچه راه حلی برای این مسئله پیدا شود ، این مورد غیر متعارف را می توان برای همیشه به خاک سپرد .

این بحث تنها برای مشخص کردن این موضوع نیست که تمام ممالک عرب ، این عمل را کنار گذاشته اند ، به غیر از گروهک داعش . در واقع ، هدف آن است تا مفهوم ٬٬ امت ٬٬ حذف شود ( که به مفهوم جماعت مسلمانان در تقابل با سایر شهروندان است ) ، همین موضوع سبب بی اعتبار ی عقاید جماعت اخوت خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian