در سال۱۹۶۸ ، زمانی که حکومت سلطنتی ایران روابط حسنه ای با اسرائیل داشت ، دو کشور سازمان مشترکی را EAPCایجاد کردند تا به واسطه ی آن بتواند از شبکه ی نفتی ایلات- اشکلون بهره برداری نمایند

پس از سقوط شاه و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ، این پایپ لاین به وسیله ی اسرائیل شبکه ی ملی اعلام شد. در سال ۲۰۱۵ ، دیوان عالی در سويس مبلغ ۱،۱ میلیارد دلار تعیین نمود تا اسرائیل برای جبران این عمل به ایران پرداخت نماید . اما این مبلغ هرگز واریز نشد.

لوله ی نفتی برای آنکه بتواند در دو جهت مورد بهره برداری واقع شود ،به دو بخش تقسیم گردید ، و سازمانی عهده دار این دو ترمینال نفتی شد

تحت فشار سانسور نظامی اسرائیل قرار دارد . و هر گونه گذارشی از صاحبان این سازمان ، مانند EAPCاطلاعات
اطلاعاتی که در پایان این مقاله خواهد ماند ، به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد

امتیازات این سازمان در سال ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید و دولت ناتانیاهو به طور پنهانی اجازه ی تجدید آن را صادر شده است EAPC نیز جایگزین سازمان قبلیEAPC-Bنموده است . در عین حال سازمان جدید
کمیسون روابط خارجه و دفاع کنست ،سانسور نظامی را بخاطر آنکه اخبار این سازمان منتشر نشود ، بار دیگر
به اجرا درآورده .

همچنان سازمانی با اختیارات عمومی است که نصف EAPC به نظر می رسد که بر عکس اظهارات رسمی دو طرف
آن به اسرائیل و نصف دیگر آن به جمهوری اسلامی تعلق دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian