ولترشبکه

ایران و اسرائیل به طور هم زمان از شبکه ی نفتی ایلات -اشکلون بهره برداری می کنند

+

در سال۱۹۶۸ ، زمانی که حکومت سلطنتی ایران روابط حسنه ای با اسرائیل داشت ، دو کشور سازمان مشترکی را EAPCایجاد کردند تا به واسطه ی آن بتواند از شبکه ی نفتی ایلات- اشکلون بهره برداری نمایند

پس از سقوط شاه و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ، این پایپ لاین به وسیله ی اسرائیل شبکه ی ملی اعلام شد. در سال ۲۰۱۵ ، دیوان عالی در سويس مبلغ ۱،۱ میلیارد دلار تعیین نمود تا اسرائیل برای جبران این عمل به ایران پرداخت نماید . اما این مبلغ هرگز واریز نشد.

لوله ی نفتی برای آنکه بتواند در دو جهت مورد بهره برداری واقع شود ،به دو بخش تقسیم گردید ، و سازمانی عهده دار این دو ترمینال نفتی شد

تحت فشار سانسور نظامی اسرائیل قرار دارد . و هر گونه گذارشی از صاحبان این سازمان ، مانند EAPCاطلاعات اطلاعاتی که در پایان این مقاله خواهد ماند ، به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد

امتیازات این سازمان در سال ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید و دولت ناتانیاهو به طور پنهانی اجازه ی تجدید آن را صادر شده است EAPC نیز جایگزین سازمان قبلیEAPC-Bنموده است . در عین حال سازمان جدید کمیسون روابط خارجه و دفاع کنست ،سانسور نظامی را بخاطر آنکه اخبار این سازمان منتشر نشود ، بار دیگر به اجرا درآورده .

همچنان سازمانی با اختیارات عمومی است که نصف EAPC به نظر می رسد که بر عکس اظهارات رسمی دو طرف آن به اسرائیل و نصف دیگر آن به جمهوری اسلامی تعلق دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.