تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده که هم ردیف (قشون دوران استعمار ) می باشند، Super Bowl 52 مشهور به( پیاده نظام نیروی دریایی ) ،به هنگام
آگهی تبلیغاتی منتشر نمودند که متوجه افراد میان ۱۸ تا ۲۴ سال بوده است .

،آنها که سبک بدیع سیاست محض را رها کرده اند ،دیگر در پی دفاع از وطن نمی باشند
حتا قائل به ارزش های مشترک میان متحدین خودنیستند ، و قصد گسترش دموکراسی را (که خود علیه توده ی مردم می باشد ) ندارند .. تنها خواسته ی آنها رفتن به خاور میانه ی بزرگ است تا در آنجا با دشمن( بدون سلاح مجهز) بجنگند و براو پیروز شوند .

بیش از صد میلیون بیننده دارد وبزرگترین مانیفست تبلیغاتی معاصر برای Super Bowl
جذب نیرو می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian