در سیسیل ، منطقه ی راوانوسا ، مردی ۳۳ ساله با داشتن بلند گودر ماشین خود فریاد می کشید : بیماری همه گیر جدی نیست ، از خانه های خود خارج شوید ، مغازه ها را باز کنید !

شاهدان عینی اظهار داشتند که او کاملاََ سالم است و تنها خونش به جوش آمده .

پلیس ها او را دستگیر کردند . سپس به بیمارستان روانی منتقل شد . او به مدت ۴ روز با زنجیر به تخت بیمارستان بسته شده بود و با قطره چکان به او غذا و آرامش بخش می خوراندند.

بیمارستان مذبور حاضر نشده هیچ توضیحی در این باره بدهد .

مطابق با ماده ی ۲۱ قانون اساسی ایتالیا : هر شخصی می تواند آزادانه تظاهرات کند و عقیده ی خود را با گفتار و یا نوشته با هر وسیله ای ابراز کند . مطابق با ماده ی ۳۲ :کسی را نمی توان به معالجه ی خاصی وادار کرد . و قانون نمی تواند به دور از احترام گذاشتن به حقوق افراد عمل کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian