ولترشبکه

عربستان سعودی لحن خویش را در مقابل اخوان المسلمین شدید تر کرد

+

عبدالله پادشاه عربستان سعودی، که در این تازه گی ها فرمانی را امضا نموده بود که به اتباع خویش اجازه نمیدهد تا در خصومت های بیرون از خاک سلطنت شرکت جویند و یا در گروه های مذهبی رادیکال شرکت جویند، به نظر میرسد که به واقعیت با اخوان المسلمین به جنگ داخل شده است. با این حال، این تصمیم شامل حال جهاد در سوریه نه میگردد، بل تنها متوجه عملیات اخوانی ها در مصر میباشد.

بتاریخ 20 فبروری سال 2014، پادشاه عبدالله تهدید کرده بود که مرزها و حریم هوایی خویش را با قطر خواهد بست، اگر این اخیرالذکر، از میزبانی پایگاه های عقبی اخوانی ها دست نکشد.

بتاریخ 4 مارچ 2014، پادشاه عبدالله غرفه های مدیر مسئولان مربوط به اخوانی ها در نمایشگاه کتاب، که امروز در جده گشایش مییابد، را مسدود نمود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.