عبدالله پادشاه عربستان سعودی، که در این تازه گی ها فرمانی را امضا نموده بود که به اتباع خویش اجازه نمیدهد تا در خصومت های بیرون از خاک سلطنت شرکت جویند و یا در گروه های مذهبی رادیکال شرکت جویند، به نظر میرسد که به واقعیت با اخوان المسلمین به جنگ داخل شده است. با این حال، این تصمیم شامل حال جهاد در سوریه نه میگردد، بل تنها متوجه عملیات اخوانی ها در مصر میباشد.

بتاریخ 20 فبروری سال 2014، پادشاه عبدالله تهدید کرده بود که مرزها و حریم هوایی خویش را با قطر خواهد بست، اگر این اخیرالذکر، از میزبانی پایگاه های عقبی اخوانی ها دست نکشد.

بتاریخ 4 مارچ 2014، پادشاه عبدالله غرفه های مدیر مسئولان مربوط به اخوانی ها در نمایشگاه کتاب، که امروز در جده گشایش مییابد، را مسدود نمود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی