به نقل از خبرگذاری رویترز ، سازمان سیا تمام کمک های مربوط به شورشیان سوری را متوفق ساخته ، هر چند که آنها از سوی عناصر ٬٬ جهادی٬٬ مورد حمله واقع شدند .

تا کنون ، اعضای ناتو تفاوتی میان ٬٬ شورشیان ٬٬ و ٬٬ عناصر جهادی٬٬ قائل می شدند . گاهی نیز از آنها با عنوان ٬٬ عناصر میانه رو ٬٬ و یا ٬٬ تندرو٬٬ یاد می کردند . در واقع |٬٬ شورشیان میانه رو ٬٬ به اندازه ی ٬٬ عناصر تندرو جهادی ٬٬ خشن بودند . در ویدئویی تبلیغاتی ، یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه ( ٬٬ عناصر میانه رو ٬٬) ، قلب و جگر سرباز سوری را از جای کند و آن را خورد و علوی ها را تهدید کرد که همین سرنوشت در انتظار آنهاست . آن چه که در مفهوم این عمل دیده می شود ، به پرونده ای از ام ای ۶ مربوط می شود که پیش از جنگ سوریه نگاشته شده ، در این پرونده سرویس های مخفی بریتانیا برآورد کردند که جمعیت ساکن خاور میانه به طور گسترده ، همگی ضد امپریالیزم می باشند . اما برای برقراری مجدد استعمار خود ، باید با کمک از گروه های ٬٬ میانه رو ٬٬ ضد امپریالیستی ا به جنگ با گروه های ٬٬ تند رو٬٬ بروند ، چرا که با وجود این گروه ها امکان کنترل منطقه وجود ندارد .

اما دولت ترامپ ،خواستار پایان دادن به تمام عناصر جهادی است ، چه آنهایی که تند رو و چه آنهایی که میانه رو می باشند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian