پارلمان عراق ، کمیسیون دفاعی خود را مسئول تحقیق در باره ی تجاوزات اخیر ترکیه نموده.

از چند سال پیش ، کشور ترکیه به طور غیر قانونی سربازانی در سرزمین عراق مستقر نموده ، همین عمل را در قبرس و سوریه نیز انجام داده است . چند هفته ی پیش ، به طور غیر قانونی خاک عراق را بمباران کرده است و پایگاه پ ک ک را نابود ساخته .

ترکیه اعلام کرده که حق دارد عناصر پ ک ک را که آنها را تروریست می خواند تعقیب نماید .

تا کنون نیز تمام اعلامیه های شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته .

در عین حال ، از زمانی که دولت ترامپ مدعی شده که وجود پ ک ک برای مبارزه با عناصر جهادی ضروری است ، صورت قضیه تغییر کرده است .

عراق از محدود کشورهای عربی است که روابط دیپلماتیک خود را با کشور سوریه حفظ نموده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian