به تصویر مردی که کالشنیکو و کلاه بره بر سر دارد توجه کنید.

چگونه می توان شورشی میانه رو را از میان ساکنین غوطه مشخص کرد ؟ کافی است به سلامت جسمانی و پوشاک شورشیان میانه رو ، همچنین لاغری و لباس های مندرس ساکنین نظری بیاندازید .

ارتش عرب سوریه توانست در کنار بیمارستانی در اربین ،انباری از خوراک را کشف کند . در حالی که سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی بشر دوستانه ، تاکید داشتند که رژیم فعلی مردمان منطقه را گرسنه و از داشتن هر گونه خدمات بهداشتی محروم کرده است.

شبکه ی عظیمی از تونل ها در آنجا نمایان شد که دارای دالان های بزرگی بود ، طوری - که در آن با ماشین های باربری می شد رفت و آمد نمود و نیازمندی های شورشیان را تامین نمود ، در حالی که آنها ساکنین را به بردگی کشانده بودند .

خبرگذاری های غربی اعلام کرده اند که خانواده هایی که به امارات ادلیب برده شده اند جزو شورشیان میانه رو می باشند ، بسیاری از این شورشیان نقاب زده سوار اتوبوس ها شدند . زمانی که نقاب از صورتشان برداشتند ، بسیاری توانستند آنها را شناسایی کنند .

در این عکس : دو نفر اول ، همانهایی هستند که سر قربانیان خود را در عکس بالا در دست گرفته بودند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian