جنبش جلیقه های زرد که از ۱۷ ماه نوامبر ۲۰۱۸ در فرانسه آغاز شد ، هم اکنون به استان های برون مرزی این کشور ، و بلژیک و بلغارستان گسترش یافته است .

به گفته ی وزیر امور داخلی فرانسه ، اوج این تظاهرات در ۱۸ ماه نوامبر در ساعت ۱۷ بوده است که در آن ۲۳۷۷۱۰ نفر شرکت داشته اند . هنوز ارقام دیگری در دست نیست.در حال حاضر ،هنوز از نحوه ی تظاهرات اطلاعاتی وجود ندارد ، چرا که تظاهرکنندگان برج های دیدبانی تشکیل دادند .

در حالی که این تظاهرات صلح آمیز بوده ، اما خشونت هایی به صورت مقطعی در آن انجام شده ، اما منشاء آنها مشخص نمی باشد . خشونت ها به طور گسترده از سوی رسانه ها برای بی اعتبار ساختن تظاهرات گذارش شد ه.

در بخش های اقیانوس هند فرانسه ، در۱۴ منطقه از ۳۴ بخش جزیره ی رئونیون ، منع رفت و آمد اعلام شده است .

این جنبش سازمانی ندارد ، و از طریق اینترنت گستردش یافته . در این تظاهرات بخش متوسط جامعه ، در مناطق خارج از شهر ، که هم اکنون به داخل شهر ها کشیده شده، شرکت دارند . تظاهرات آنها به خاطر فشار مالیاتی است .

در مجمع عمومی ۲۱ نوامبر ، کاندیدای سابق انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ ، ژان لاسال ، خود نیز با زیر پا گذاشتن قوانین ، به هنگام جلسه ی پرسش از دولت ، جلیقه ی زردی به تن کرد . رئیس مجمع عمومی ، ریچادر فراند ، اعلام کرد علیه او تحریماتی اعمال خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian