ولترشبکه

اتحادیه ی اروپا هفت تن از وزرای سوریه را تحریم کرد

+

دکترین رامسفلد/سبروسکی پیش بینی کرده ، پنتاگون نباید کشورهایی را که بمباران می کند ، اشغال کند . اما باید آنها از ساختارهای دولتی محروم سازد تا بتواند منابعی طبیعی آنها را با مبلغ نازلی مورد بهره برداری قرار دهد .

اتحادیه ی اروپا در کنار ایالات متحده قرار گرفته تا هر گونه باز سازی سوریه انجام نشود . از ۲۱ ماه ژانویه ، تحریم های نسبت به پیمانکاران سوری که پروژه های جدیدی برای باز سازی شهرهای جدید داشتند اعمال نمود . در نشست شم الشیخ اتحادیه ی اروپا و لیگ عرب در ۲۴ ماه فوریه تحت شعار جرج اورول ٬٬ سرمایه گذاری برای ایجاد ثبات ٬٬ سیاست خود را تحکیم بخشیدند .

در چهارم ماه مارس ، اتحادیه ی اروپا ۷ وزیر سوری را تحریم نمود .

- ژنرال بخش ارتش محمد خالد ال رحمون ( وزیر داخلی )
- محمد رامی رادون مارتینی ( وزیر جهانگردی )
- عماد موفق ال آزاب ( وزیر آموزش و پرورش )
- باسم بشیر ابراهیم ( وزیر آموزش عالی )
- سهیل محمد عبداللطیف ( وزیر عمران و مسکن )
- عیاد محمد ال خطیب ( وزیر ارتباطات و تکنولوژی )
- محمد مائن زین العابدین جذبه ( وزیر صنعت )

تعداد ۲۷۷ تن و ۷۲ سازمان سوری در لیست تحریمات اتحادیه ی اروپا قرار دارند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.