دکترین رامسفلد/سبروسکی پیش بینی کرده ، پنتاگون نباید کشورهایی را
که بمباران می کند ، اشغال کند . اما باید آنها از ساختارهای دولتی محروم سازد تا بتواند منابعی طبیعی آنها را با مبلغ نازلی مورد بهره برداری قرار دهد .

اتحادیه ی اروپا در کنار ایالات متحده قرار گرفته تا هر گونه باز سازی سوریه انجام نشود . از ۲۱ ماه ژانویه ، تحریم های نسبت به پیمانکاران سوری که پروژه های جدیدی برای باز سازی شهرهای جدید داشتند اعمال نمود . در نشست شم الشیخ اتحادیه ی اروپا و لیگ عرب در ۲۴ ماه فوریه تحت شعار جرج اورول ٬٬ سرمایه گذاری برای ایجاد ثبات ٬٬ سیاست خود را تحکیم بخشیدند .

در چهارم ماه مارس ، اتحادیه ی اروپا ۷ وزیر سوری را تحریم نمود .

 ژنرال بخش ارتش محمد خالد ال رحمون ( وزیر داخلی )
 محمد رامی رادون مارتینی ( وزیر جهانگردی )
 عماد موفق ال آزاب ( وزیر آموزش و پرورش )
 باسم بشیر ابراهیم ( وزیر آموزش عالی )
 سهیل محمد عبداللطیف ( وزیر عمران و مسکن )
 عیاد محمد ال خطیب ( وزیر ارتباطات و تکنولوژی )
 محمد مائن زین العابدین جذبه ( وزیر صنعت )

تعداد ۲۷۷ تن و ۷۲ سازمان سوری در لیست تحریمات اتحادیه ی اروپا قرار دارند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian