گروه کارکنان تلویزیون شبکۀ الاخباریه در حالی که از صحنه های نبرد در ال-تال فیلم برداری می کردند، توسط ارتش آزاد سوریه ربوده شدند.

یک گروه مبارز مسلح در محل مسکونی کوچکی موضع گرفتند و مردم فورا آنجا را ترک کردند (مترجم : در متن مشخص نیست که آیا قبل و یا بعد از ورود مبارزان مسلح آن محل مسکونی کوچکر ا ترک کردند). ارتش ملی سوریه محله را محاصره کرد و مبارزان مسلح را دعوت کرد که سلاحهایشان را به زمین بگذارند.

ارتش آزاد سوریه چندین بار آزادی گروه شبکۀ تلویزیون الاخبار و از جمله یارا صالح روزنامه نگار را اعلام کرده. است. به طور مشخص، ارتش آزاد سوریه فراخواست های خود را در یک ویدئو مطرح کرده است. در ویدئو می بینیم و می شنویم :

افسر ارتش آزاد سوریه در ال-تال متنی را می خواند که نویسندۀ آن نیست. از دیدگاه ارتش آزاد سوریه روزنامه نگاران ربوده شده «گروگان» نیستند بلکه «دعوت» شده اند و مهمان هستند. با این وجود ارتش آزاد سوریه مشخصا می گوید که از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند تا مانع بمباران و حملۀ نیروهای نظامی ارتش ملّی شود. اگر به درخواست ارتش آزاد سوریه عمل نکنند بازگشت گروه خبرنگاران به مخاطره خواهد افتاد.

ارتش آزاد سوریه خود را به عنوان یک سازمان اسلامی معرفی می کند. (1) بیانیه با یک آی هاز قرآن آغاز می شود،(2) و حاوی اشارۀ ضمنی به اسلام است، (3) مذاکره کننده «برادر» نامیده شده است، (4) اگر چه اسلام گروگان گیری زن و بچه را منع کرده است، یارا صالح ربوده شده و مجبور به پوشش اسلامی و چادر است.

ارتش آزاد سوریه اعلام می کند که شهروندان توسط ارتش ملّی بمباران شده اند، و آنها از مردم حفاظت می کنند، در حالی که مردم فرار کرده اند. سپس درخواست می کند که نقاط دیدبانی- امنیتی را بردارند که مردم بتوانند بازگردند، در حالی که هدفشان این است که راه فرار خودشان را باز کنند.

ارتش آزاد سوریه به شکل بی بدیلی یک رابط در عربستان سعودی را به عنوان مذاکره کننده معرفی می کند. چنین موردی از آغاز بحران برای نخستین بار است که به این شکل آشکار مطرح می گردد. بر این اساس ارتش آزاد سوریه به هر قیمتی شده می خواهد فرمانبرداری از اوامر مرکز فرماندهی ناتو در انجیرلیک را پنهان سازد که در پایگاه هوائی در جنوب غربی ترکیه واقع شده. فرامین از این پایگاه و به همکاری ایالات متحده، فرانسه و ترکیه صادر شده است.

ارتش آزاد سوریه ترجیح می دهد بگوید که مستقل نیست و توسط سعودی ها هدایت می شود، در نتیجه مناسبات خود را با پاریس نفی می کند. فردی که بیانیه را می خواند با طنز ناخواسته ای در پایان می گوید «زنده باد سوریۀ مستقل!».

بیانیۀ ارتش آزاد سوریه در ال-تال

«همه به ریسمان خدا بیاویزید، و از یکدیگر جدا نشوید، و رحمات الهی را به یادآرید که برای شما فرستاده شده است. وقتی که شما هنوز جزء دشمنان بودید، او بود که قلب های شما را به یکدیگر نزدیک کرد. چنین شد که رحمت او موجب شد که با یکدیگر برادر شوید. (قرآن سورۀ 3 آیۀ 103)»

«در حالی که گروه خبرنگاری شبکۀ الاخبار 12 اوت 2012 در ال – تال بود، ما موفق شدیم که آنها را از بمباران گروه تبهکار اسد نجات دهیم. این گروه با شهروندانی هستند که هنوز باقی مانده اند و ما از آنها بر اساس اعتقادات دینی مان پذیرائی خواهمی کرد.

بمباران شهر ما ادامه دارد و این آن عاملی است که زندگی شهروندان و گروه خبرنگاران را به خطر می اندازد. به طور مشخص وقتی گروه خبرنگاران به سوی ما آمدند، ما ازدوربین آنها برای نشان دادن نتایج بمباران استفاده کردیم

به دلیل همین بمبرانها بود که معاون فیلمبرداری حاتم ابو یحیی و دو نفر از افسران ارتش آزاد سوریه که برای حفاظت از او آمده بودند کشته شدند. بقیۀ گروه سالم هستند. تلاش بر این است که از آنها حفاظت کنیم تا بتوانند صحیح و سالم به خانه های خودشان بازگردند.

و این است درخواست های ما از نظامیان جنایتکار اسد :

 فورا بمباران شهروندان در ال- تال را متوقف کنید

 نقاط تحت نظارت و امنیت را بردارید که مردم بتوانند به خانه هایشان بازگردند

 خانواده های ال –تال را که در دمشق دستگیر کرده اید آزاد کنید

 مذاکره بای حفظ امنیت گروه خبرنگاران و بازگشت آنها به خانه هایشان توسط برادر ایاد هدایت می شود که در ریاض در عربستان سعودی به سر می برد

زنده باد سوریۀ مستقل»

ترجمه توسط
حمید محوی