سی آی ای جاناتان بانک، آمر بخش جاسوسی ایران را از وظیفه اش به حالت تعلیق در آورد.

آقای بانک، 46 ساله، از سال 1999 تا سال 2004، معاون جمیز پاویت، آمر عملیات سری بود. او همچنان در بالکان، مسکو، بغداد و بالآخره اسلام آباد اجرای وظیفه نموده است. در سال 2010، با قرار گرفتن نامبرده در مخالفت با دولت پاکستان، این اخیر الذکر نام و حرفه او را افشا کرد تا او ناگزیر به برگشت به ایالات متحده گردد.

به قول مطبوعات پاکستانی آن زمان، جاناتان بانک مامور شده بود تا مزدوران اکادمی را در مقر فرماندهی (QG) اردوی پاکستان نفوذ دهد، برای آنکه اینها بتوانند سلاح ها را دزدیده و به تحریک طالبان پاکستان (TTP) تسلیم دهند. این تروریست ها در آن زمان اختلالات را در اسلام آباد دامن زده بودند که میتوانست زمینه مداخله اردوی آمریکا را مساعدت سازد.

دلایل دقیق به تعلیق درآوردن کنونی جاناتان بانک روشن نیست، اما اعضای گروه وی از ناحیه فضای خصمانه کاری که نامبرده بوجود آورده بود، شاکی میباشند.

ایران هدف نخستین آژانس مرکزی اطلاعات (سی آی ای) باقی میماند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی