از این پس، نه اتحادیۀ بین المللی به رهبری ایالات متحده بلکه ایران است که نیروی اصلی در گیر علیه امارات اسلامی (داعش) را تشکیل می دهد.

حمله ای که در 2 مارس 2015 توسط ارتش عراق علیه دولت به رسمیت شناخته نشدۀ « امارات اسلامی» در تکریت صورت گرفت، در واقع پاسداران انقلاب ایرانی آن را هدایت می کردند. در این حمله همآهنگی نظامی بین ایران و ایالات متحده پیشبینی شده بود.

استراتژها غالباً بر این باور هستند که بازپس گیری تکریت برای باز پس گیری موصل ضروری می می بود.

تکریت زادگاه صدام حسین، از داعش به عنوان نیروئی رهائی بخش در مقابل دولت شیعه مذهب بغداد استقبال به عمل آورد. مردم تکریت از ترس اعمال تلافی جویانه از سوی برخی شبه نظامیان شیعه، از شهر می گریزند. تقسیم عراق بر اساس منشأ قومی به شکل قابل توجهی در قانون اساسی 2005 مطرح شده است.

ترجمه توسط
حمید محوی