پادشاهی عربستان سعودی، پس از آنکه برای 8 میلیون مهاجر کارگر شش ما مهلت داده بود تا موقف خود را قانونی سازند، تصمیم گرفته است تا تمام آنهای را که، وقت کافی نیافته اند تا شرایط اداری وضع شده را فراهم نمایند و تعداد شان به 4 میلیون میرسد، که بخش عمده شان را سیاه پوستان آفریقایی، هندیها و یمنی ها تشکیل میدهند، از کشور اخراج نماید.

در ظرف یک هفته، صد ها هزار کارگر مهاجر کشور را ترک گفته اند. همچنان شورش های در مناطق نادار اطراف شهر ریاض بوقوع پیوستند که 2 کشته و 68 زخمی شدید بجای گذاشتند. پولیس 561 تن اتباع خارجی را گرفتار نمود، در حالیکه سعودی های مسلح با دنده های بیزبال، ایتوپیایی ها را بدون هیچ حکمی به قتل میرساندند. روز یکشنبه قبل از ظهر، تعداد زیادی از کارگران مهاجر ترجیح دادند تا بجای آنکه خطر قتل خویش را متحمل شوند، داوطلبانه خود را به پولیس تسلیم نمایند.

علاوه بر جریمه کمر شکن، کارگران بدون مدرک و ویزه، دو سال زندان را نیز متحمل میگردند.

به منظور کاهش تنش، وزیر کار اعلام نمود که اداره وی به تقاضا های تاخیر شده ترتیب اثر خواهد داد، اما برای تعداد زیاد این مهاجرین، جمع آوری تمام مدارک ضروری ناممکن است.

اقتصاد کشور سعودی با این اخراج کتلوی کاملا فلج شده است. در عین حال دولت پیشبینی مینماید که در نهایت این تصمیم برای سعودی ها فرصتهای اشتغال بیشتر به کار را فراهم خواهد کرد. هرچند بعید به نظر میرسد که افراد پادشاه عبدالله کثافات را جمع آوری کنند و یا کار ساختمانی جاده ها را انجام دهند.

با نگرانی از امنیت مهاجرین، ایتوپیا نیت خویش را در تسهیل شرایط برگشت 200000 زن خدمتگار ابراز داشته است.

سازمان ملل متحد ابراز نگرانی نموده است که کشور یمن، که وضع خیلی بی ثبات دارد، نمیتواند 400000 کارگر اخراج شده را جذب نماید.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی