در حال حاضر روسیه سرگرم گفتگو برای فروش اسلحه به عربستان سعودی و مصر به ارزش 12 میلیارد دالر میباشد.

بتاریخ 13 و 14 نوامبر [1] یک هیئت به رهبری وزیر امور خارجه و وزیر دفاع روسیه به قاهره مواصلت نموده است. مسکو پیشنهاد فروش تجهیزات دفاع هوایی (عکس: موشک های ترییومف S-400) را به ارزش دو میلیارد دالر به قاهره نموده است. در این احوال پرداخت این وجه را، به دلیل آنکه مصر فروپاشیده است، شاید عربستان سعودی به عهده گیرد.

معامله متباقی به خود ریاض تعلق میگیرد. رسانه های بین المللی این اقدام را چنین تفسیر مینماید که عربستان سعودی عدم رضایت خویش از واشنگتن را به لحاظ سیاست شان در مورد سوریه و ایران، آشکار میسازد. به هر حال، شاید همچنان ممکن باشد که ریاض از ناحیه ایالات متحده خود را مواجه به خطر میبیند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1] « آیا مصر با روسیه متحد خواهد گردید ؟ »، شبکه ولتر، 12 نوامبر 2013 http://www.voltairenet.org/article1...