کنفرانس صلح ژنیو 2، با وجود دام های گسترده توسط دشمنان سوریه، باید دایر گردد.

بان کی- مون منشی عمومی سازمان ملل متحد، که دوشنبه شام ایران را دعوت کرده بود، بامداد روز سه شنبه دعوت خود را پس گرفت. در واقع، پاسخ هیئت مخالفین سوریه، لغو شرکت ایران بود. برای توجیه لغو دعوتنامه خویش، آقای بان مزورانه رد امضای موافقتنامه ژنیو 1 از جانب ایران را یاد آوری نمود که نمیتواند دعوتنامه را امضا کند، به دلیلی که ایران در آن حضور نداشت.

به جز تغییرات آخرین دقایق، هیئت ائتلاف ملی سوریه شامل هیچ عضو اصلی متشکله خویش، یعنی شورای ملی نیست. این هیئت همچنان شامل هیچ عضو دولت عبوری در خارج، که صدراعظم آن استعفا داده است، نه میباشد.

اتحادیه اروپا سعی مینماید تا مواصلت هیئت سوریه را به تعویق اندازد. به ترتیبی که، فرانسه پرواز هواپیمای سوریه را از فراز خاک خویش ممنوع قرار داده است. زیرا یک بخش کوچک فرودگاه بین المللی ژنیو در خاک فرانسه واقع است. بنا هواپیما باید در نزدیکی مانترو (شهر سویس، م.) نشست نماید. از جانب دیگر، یونان از دادن مواد سوخت به هواپیمای سوریه که ساعت ها در فرودگاه آتن در انتظار است، خودداری نموده است. با آنکه هیئت سوریه، که ترکیب آن از مدتها برای کسی پوشیده نیست و به دعوت منشی عمومی سازمان ملل متحد پرواز کرده است، فرانسه و یونان – که در این کنفرانس شرکت کننده اند – نشان میدهند که تحریم های اتحادیه اروپا را تطبیق مینمایند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی