نقشه ای را منتشر کرده که در آن پنج پایگاه نظامی سری فرانسویAnadoluآژانس
Lafarge -Holcimeدر سوریه مشخص شده است ( که یکی از آنها کارخانه ی
می باشد .

1 er RPIMaاین آژانس مشخص کرده که
(که به مفهوم (نهاد چتر بازان نظامی نیروی دریایی
می باشد ، در خاک سوریه به کار گماشته شده اند . علاوه بر این سی سرباز فرانسوی اضافی در رقه و ۷۰ نقطه ی دیگر حضور دارند .

حضور نظامی فرانسوی در سوریه به لحاظ حقوق بین الملل امری غیر قانونی می باشد.

انتشار این نقشه هشداری است به فرانسه که اعلام کرده از تروریست های ی پ گ حمایت خواهد کرد ، گروهی که شامل کرد های طرفدار سازمان ناتو می باشند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian