وزیر امور خارجه ی بریتانیا به طور محرمانه کمک های مالی خود را به موسسه ی آدام اسمیت را از سر می گیرد ، آنهم بعد از دو ماه تعلیقASIاینترنشنال

در ماه دسامبر۲۰۱۷ برنامه ی پانورامای ب ب سی نشان می داد که مرکز آدام اسمیت اینترنشنال که توسط دولت ملکه ی انگلستان حمایت می شود تا پلیس مناطق آزاد شده ی سوریه باشد ، در واقع همان القاعده بوده است .

تحقیقات دیگر نشان می دهند که سازمان های غیر دولتی( که لابی آن در سازمان ملل کمک مالی دریافت می کردند )، به این خاطر بوده تا به مقامات سیاسی نشان دهند کشور بحرین قوانین مربوط به حقوق بشر را رعایت می کند

تحت فشار حزب کارگر ، دولت محافظه کار انگلستان کمک های مالی خود را به بزرگترین سازمان غیر دولتی بشر دوستانه قطع نمود.

جنجال های بیشماری که از مبالغ هنگفت حقوق های دولت مردان حکایت دارد تا دزدی مدارک محرمانه ی دولتی ،باعث شد تا بسیاری از مسئولین سازمان های غیر دولتی مورد اتهام قرار بگیرند . و بسیاری از مدیران سازمان آدام اسمیت نیز در این جریانات استعفا دادند .

دولت ملکه ی انگلستان توانسته سرمایه ای را برای امنیت و ثبات ایجاد نماید که از آن برای :حمایت از القاعده در سوریه استفاده می کند
و از طریق سه سازمان غیر دولتی این Conflict Stability and Security Fund – CSSF
Integrity Golbal and Tamkeenکمک ها پرداخت می شوند : آدام اسمیت اینترنشنال ،
این کمک ها به شهردار حلب پرداخته شده ( که در واقع سخن گوی عناصر جهادی سعودی می باشد و منطقه ی شرقی شهر را در اشغال خود دارد ) ، همچنین به کلاه سفیدها (که سازمانی به اصطلاح بومی می باشند و در واقع توسط فرمانده ی ام ای سیکس هدایت می شوند : چه به لحاظ عملیات نظامی و چه به لحاظ عملیات تبلیغاتی ) . لرد احمد ویمبلدون ، در مقابل کمیسیون مبلغ ۶۶ میلیون لیور در سال های ۲۰۱۵-۱۶CSSFوزارت امور خارجه در مجلس عوام گفت:
به سوریه اختصاص داده ، و ۶۴ میلیون لیور در ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و مبلغ ۶۹ میلیون برای دوره ی مالی ۲۰۱۷- ۱۸
 [1]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Syria : Conflict, Stability and Security Fund:Written question - HL1251”, House of Commons, September 20, 2017.