بنا بر گفته ی وزیر منابعی هیدرولیک عراق ، امکان دارد حدود هفت میلیون نفر در تابستان امسال
از آب محروم بمانند ، و ناگزیر به نقل مکان شوند .

از یک سال گذشته ، منابعی آبی این کشور به طور حادی کاهش یافته است .

روی کلیشه ی زیر ، می توان حوزه های اصلی منابع را از ۲۵ ماه مه سال ۲۰۱۷ ( تصویر سمت چپ ) و یک سا ل بعد ( تصویر سمت راست ) مقایسه کرد . کاهش سطح آب بسیار چشم گیر می باشد .

این پدیده ناگهانی ربطی به تغییرات آب و هوا ندارد ، بلکه علت سدهایی است که در ایران و ترکیه به بهره برداری رسیده است .

ایران نیز با مشکلات حاد هیدرولیکی مواجه می باشد ، و ایرانیان دو برابر سهم همسایه های خود آب مصرف می کنند . به این جهت جمهوری اسلامی ایران ، برنامه ی سد سازی وسیعی را آغاز کرده است .

دولت عراق عقیده دارد که سدهای ساخته شده ی اخیر ایران ، توجیه درستی ندارند . باید تهران شهروندان خود را به استفاده ی بهینه از آب آموزش دهد . ایران با حدر دادن آب ، و ساختن سد های جدید ، مغایر با پیمان های بین المللی عمل می کند . واین مسئله باید در دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian